Στεγάνωση υπογείου έναντι νερού υπό πίεση με AQUAFIX

Βαθμός Δυσκολίας


Τσιμέντο υπερταχείας πήξης. Η αντίδραση της πήξης αρχίζει αμέσως μετά την προσθήκη του νερού.
Το AQUAFIX χρησιμοποιείται για ακαριαίο σφράγισμα σημειακών ή επιφανειακών διαρροών νερού και για γρήγορες στερεώσεις ή επισκευές.